ESPAI MIGDIA

L'escola ofereix a les famílies que ho necessitin el servei de menjador escolar.

Tots els menús es confeccionen per professionals especialitzats en nutrició considerant les necessitats dels infants.

A més es fan adaptacions de menús en casos d'al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.

EL MENÚ DEL MES

Descarga
Estel abril 2024.pdf
Documento Adobe Acrobat 156.1 KB

FUNCIONAMENT DE L'ESPAI MIGDIA

L’Espai Migdia és un espai educatiu que va més enllà d’un àpat. Comença amb l’Activitat Complementària de 12 a 13h i continua amb l’espai de menjador i l’espai lleure que va de 13h a 15h. El cost d’aquest Espai engloba els àpats, l’activitat complementària de 12 a 13h, el monitoratge, auxiliar de cuina, despeses, material de lleure...

 

L’objectiu primordial de l’escola és que els alumnes que fan ús d’aquest servei se sentin bé i a gust. L’hora de l’àpat ha de ser un espai on els nenes i nenes han de xerrar, menjar... de manera tranquil·la. Cada nen/a té el seu mecanisme de gana-sacietat i per això evitem exercir pressió sobre els infants perquè s’ho mengin tot. El monitoratge de l’escola treballa per a què els nens i nenes de l’escola tastin per primera vegada els plats, encara que sigui una miqueta. 

 

Treballem per a què els nens i nenes siguin més autònoms i passin de ser un subjecte passiu a un més actiu i participatiu. Amb els nens i nenes més petis/es es fomenta per a què mengin de manera autònoma. A mida que els alumnes passen a cursos superiors han de col·laborar a parar o desparar la taula, repartir estris, tenir cura dels espais comuns… Treballem en les activitats de lleure del pati, per reduir les estones de temps mort que sovint generen conflictes i per això oferim més activitats per poder gaudir d’una estona lúdica i d’esbarjo agradable.

 

També estem treballant en l’estona de “Tornada a la calma” per preparar l’alumnat a anar més tranquil/a i relaxat a l’aula per a què la seva predisposició a concentrar-se en les seves tasques a les 15h sigui la millor possible.

 

Aquest curs 2022-23 es treballa el malbaratament alimentari per a què els alumnes aprenguin a autogestionar-se el que menjaran i aprendre a ser responsables amb la seva pròpia alimentació. Pretenem sensibilitzar l’alumnat sobre el malbaratament alimentari, i canviar la mirada dels infants perquè esdevinguin els consumidors responsables del futur. Per aquest motiu demanem la col·laboració de les famílies per desenvolupar

amb els vostres fills i filles el sentit crític per saber el que convé menjar i promoure actituds favorables a una alimentació sana, equilibrada i el gust per tots els aliments.

 

ENCARREGADA DE L’ESPAI MIGDIA: Conchi Hernández

COORDINADORA INFANTIL: Maria José León

COORDINADORA PRIMÀRIA: Sara Martin

 

PREUS 2022-23

 

Alumnes Fixes: 6,91€ dia + 16€ mes

Alumnes eventuals: Si l'alumne es queda fins les 12h: 8'5€.

Si l'alumne sempre es queda fins les 13h: 7'5 €

 

* El menjador s'abonarà sempre per avançat.

** El pagament dels rebuts de menjador que es realitzen a la mateixa escola s'han d'abonar des de l'1 fins el dia 10 de cada mes per anticipat.

*** Com el pagament del menjador sempre es fa per avançat, las devolucions es faran en el rebut posterior.

 

BEQUES MENJADOR ESCOLAR 23-24

Us informen que s'han aprovat les bases per a l'atorgament d'ajuts de menjador escolar per a la propera convocatòria 2023-2024 Baix Llobregat. El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 de maig al 29 de maig de 2023 (inclosos). D'acord amb els Serveis Territorials d'educació i seguint la línia dels darrers anys, el procediment contempla que la presentació de les sol·licituds sigui de forma telemàtica www.elbaixllobregat.cat

Si alguna família té algun impediment per realitzar la sol·licitud, us podreu posar en contacte amb Direcció .
A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la documentació següent:
  • Volant de convivència col·lectiu actual.
  • Relació dels membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili.
  • NIF/NIE dels membres de la unitat familiar, o en el seu defecte passaport. En el cas dels menors de 14 anys que no disposin, certificat de naixement o llibre de família.
  • En la sol·licitud s’haurà d’informar de l’IDALU (codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins el registre d’alumnes RALC creat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a tots els/les alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyament reglats i no universitaris de Catalunya).Documentació complementària
  • En cas d’infants en acolliment, s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).
  • En cas de separació, adjuntar el conveni regulador i/o sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
  • En cas de viduïtat d’un progenitor/a, adjuntar el certificat de defunció.
  • En cas de privació de llibertat, adjuntar el certificat del centre penitenciari.
  • En cas d’haver obtingut una subvenció en concepte de lloguer d’habitatge, adjuntar el certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’any 2023.-Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors/es de la llar, caldrà que aportin el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2023.
  • Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social atorgades per les administracions públiques: urgències bàsiques, alimentació i vestit, allotjament...
En cas que la documentació relacionada en el punt 4, no hagi variat respecte de la presentada en l’anterior convocatòria (2022-2023), no caldrà aportar-la novament, ja que s’entendrà vàlida i vigent la documentació que ja disposa el Consell Comarcal del Baix Llobregat, si l’interessat/da declara que no ha sofert cap canvi, el Consell Comarcal del Baix Llobregat pot requerir, en qualsevol moment de la tramitació, la documentació que consideri necessària per acreditar la concurrència dels requisits. La manca d’aportació de la documentació requerida en el termini legal, té les conseqüències que preveu la normativa vigent.