L'educació primària és l'etapa educativa de caràcter obligatori i gratuït que comprèn sis cursos acadèmics i s'organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. Amb caràcter general, s'inicia l'any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys.

La finalitat de l'educació primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d'aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S'ha de promoure, de manera transversal, l'adquisició d'hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s'ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l'esperit crític i el gust per aprendre, i s'ha de desenvolupar la capacitat de l'esforç i la cultura del treball.

 

Els continguts de les àrees com a element fonamental per a l'assoliment de les competències s'organitzen amb un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament personal i social. Aquests continguts degudament combinats i contextualitzats permeten assolir, en acabar l'ensenyament obligatori, les competències bàsiques, la base per continuar l'aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius. 

EL PROJECTE EDUCATIU DE PRIMÀRIA

El Projecte educatiu de primària dóna  continuïtat al projecte iniciat a l'Educació Infantil i es desenvolupa sobre la base de l'aprenentatge competencial. L'escola té com a objectiu el desenvolupament de les competències associades als diferents àmbits d'aprenentatge interaccionats entre si a on l'alumne és al centre de tot el procés d'aprenentatge.

 

COMPETÈNCIA DE LA LLENGUA

Foment de l'hàbit de la lectura i el  projecte d'aprenentatge de la llengua anglesa a través de diferents programes i metodologies específiques. 

 

COMPETÈNCIA CIENTÍFICA

Desenvolupem competències i habilitats científiques a partir de mètodes pedagògics com:  Destresses cognitives al "ThinkingLab", el mètode científic "experimentem" i la metodologia Competencial.

 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA: Resolució de problemes, càlcul mental i la lògica al "ThinkingLab"

 

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA: Tallers de visual i plàstica relacionats amb l'entorn,  Arts and Crafts i Festival Estel.

 

COMPETÈNCIA DIGITAL: L'escola disposa d’equipament i programes tecnològics, pissarres digitals, ordinadors, tauletes, etc.

 

GESTIÓ DE LES EMOCIONS:Treballem diferents metodologies com la mediació, l'educació emocional, els cercles de diàleg, la importància dels valors. Tenim espais de diàleg com el Servei de Mediació. És una eina de gestió de conflictes en el que els alumnes acompanyen la resolució d'un conflicte.